Waarderingen

Psy-GO! De Psychologiepraktijk Breda moet zich, net als andere aanbieders van geestelijke gezondheidszorg, volgens de Kwaliteitswet zorginstellingen verantwoorden over de kwaliteit van de geleverde zorg. Om de kwaliteit binnen de ggz-instellingen op dezelfde manier te kunnen toetsen en onderling te vergelijken, is een meetinstrument ontwikkeld, de CQ-index. De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index.

Op deze vragenlijst scoorde Psy-GO! over 2022, net als in 2021, een gemiddeld rapportcijfer van een 9!

Met de CQ-Index wordt op een eenduidige manier, klantervaringen in de zorg gemeten, geanalyseerd en gerapporteerd. Aan cliënten wordt een schriftelijke vragenlijst voorgelegd. Daarnaast wordt gewerkt met online vragenlijsten en met interviews. Op deze manier kan men achterhalen wat  cliënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn. Het gebruik van de CQ-index wordt gesteund door het ministerie van VWS en alle partijen in de zorg. Omdat deze CQI de ervaringen van cliënten zichtbaar maakt voor het grote publiek, kunnen cliënten weloverwogen kiezen waar ze in behandeling willen.

Resultaten – Clientervaringen                                  2022            2021 

Bejegening (1-5)                                                                5                4.9

Samen Beslissen (1-5)                                                     4.8              4.9

Uitvoering van behandeling (1-5)                                  4.6              4.7

Informatie Behandeling                                                  4.7              4,6

Onze gemiddelde score is 4,8 op een schaal van 1 tot 5.  De scores zijn min  of meer gelijk gebleven ten opzichte van het vorige jaar.  Steeds 0,1 verschil op iedere schaal. Op het onderdeel Uitvoering van de  Behandeling ( een nieuwe subschaal) scoren we dit jaar net wat lager dan de schalen Bejegening, Samen Beslissen en Informatie behandeling. We nemen deze uitkomst mee door nu bij de tussen evaluaties nog explicieter stil te staan bij de indruk die de client heeft over de uitvoering van de behandeling.