Hoe

Een afspraak maken
U kunt ons het beste bellen tijdens kantooruren, op 06-12358650. Als u een boodschap inspreekt, noemt u dan duidelijk uw naam en telefoonnummer. Op kantoordagen bellen wij u binnen 24 uur terug en maken een afspraak voor een eerste gesprek. Een eerste gesprek wordt meestal binnen vier weken gepland ( zie actuele wachttijd op de homepage). U ontvangt een inschrijfformulier dat u ingevuld, samen met de verwijsbrief van de huisarts meeneemt naar het eerste gesprek. U kunt zich ook aanmelden via het contactformulier op deze website.
Indien u bij verhindering langer dan 24 uur van te voren afzegt, worden er geen kosten bij u in rekening gebracht. Voor te laat afgezegde afspraken brengen wij EURO 45,- in rekening. U kunt afzeggen, ook in het weekend, door het hierboven genoemde nummer te bellen en/of de voicemail in te spreken. Afmelden kan ook via ons emailadres info@psy-go.nl.

Eerste gesprek en daarna
We nodigen u uit voor een intakegesprek met een psycholoog van Psy-GO!. Samen met u stellen we behandeldoelen vast. In de behandelgesprekken daarna werken we doelgericht. Soms blijkt dat het betrekken van de partner/naasten bij de behandeling zinvol is. Onze behandeling is zoveel mogelijk concreet, praktisch en kortdurend. Een behandeling duurt over het algemeen 300 tot 750 minuten (5 tot 12 sessies). Een gesprek duurt 45 minuten.
Naast de behandelmethode is ook de klik met de psycholoog belangrijk. Als u twijfelt kunt u dit melden. Vervolgens kunt u terecht bij één van de andere psychologen.

Er is sprake van een waarneemregeling in geval van ziekte van de behandelend psycholoog.

Soms verwijzen we u door
Psy-GO! levert geen crisishulpverlening. Als u onmiddellijk hulp nodig hebt, neemt u contact op met uw huisarts. Hij of zij zal met u bekijken welke hulp op dat moment het beste voor u is.
Ook kan tijdens het begin of in de loop van de behandeling blijken dat de complexiteit of ernst van de problemen meer hulp vraagt dan binnen de Generalistische Basis GGZ mogelijk is. Wij verwijzen u dan terug naar de huisarts en in overleg met hem of haar volgt dan een verwijzing naar Specialistische GGZ, waar een meer uitgebreide diagnostiek of behandeling kan plaats vinden.

Vragen of klachten
Waar mensen samen werken, kunnen misverstanden ontstaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden over de behandeling. Als u vragen of klachten heeft, kunt u deze met de behandelaar bespreken zodat naar een oplossing gekeken kan worden. Soms is het niet makkelijk uw klacht met uw behandelaar te bespreken. In dat geval kunt u met een andere psycholoog van Psy-Go! uw klacht bespreken. Deze psycholoog kan vervolgens zowel met uw behandelaar als met u praten. Zo kan er samen naar een oplossing gezocht worden. Mocht u hier niet tevreden over zijn, kunt u zich richten tot P3NL en uw klacht daar voorleggen. Zie ook www.p3nl.nl

Kwaliteitsmeting/ROM
We worden geacht kwaliteitsmetingen te doen. Dit doen wij in de vorm van de afname van de OQ-45, een screeningsvragenlijst die het klachtenniveau meer. Deze wordt aan het begin en einde van de behandeling afgenomen. Ook gebruiken we de Outcome Rating Scale (ORS) en de Session Rating Scale (SRS). Wij vragen u met deze vragenlijsten respectievelijk naar verbeteringen bij u ten opzichte van vorige sessies en uw tevredenheid met de gesprekken cq behandeling, met als doel de kwaliteit van uw behandeling te bewaken.

Psy-GO! werkt volgens de GGZ-richtlijnen van het Trimbos Instituut. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.ggzrichtlijnen.nl